عکس دستگاه نام کالا قیمت به تومان مقدار اضافه به لیست
میز کرانچ شکم 3,575,000 تومان  عدد
مسگری دوکاره 3,150,000 تومان  عدد
میز فیله کمر 3,685,000 تومان  عدد
میز جلو بازو لاری 2,915,000 تومان  عدد
باترفلای 14,135,000 تومان  عدد
پشت پا 14,025,000 تومان  عدد
پشت بازو دیپ 14,245,000 تومان  عدد
جلو بازو لاری 13,145,000 تومان  عدد
جلو ران 14,135,000 تومان  عدد
سرشانه 13,695,000 تومان  عدد
بارفیکس کمک وزنه ای 14,245,000 تومان  عدد
لت 12,815,000 تومان  عدد
داخل پا و خارج پا 14,245,000 تومان  عدد
قایقی 13,145,000 تومان  عدد